به سایت بی هاوتا انتقال داده شد . به این سایت سر بزنید .http://behavta.com/ http://bsavana.mihanblog.com 2017-07-26T19:23:41+01:00 text/html 2017-06-25T12:16:08+01:00 bsavana.mihanblog.com سایت بی هاوتا من تیناگه م http://bsavana.mihanblog.com/post/482 <div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div><p style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.5em; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 21px;"><span style="box-sizing: inherit;"><strong style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></span></strong></span></p><p style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.5em; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 21px;"><span style="box-sizing: inherit;"><strong style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><img src="http://behavta.com/wp-content/uploads/2017/06/19424717_830405617115932_4576537745538678784_n-675x400.jpg"></font></span></strong></span></p><p style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.5em; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 21px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><span style="box-sizing: inherit;"><strong style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;">من تیناگه م</span></strong></span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><strong style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;">زامه کانی ژیانم زور تاریکن</span></strong></span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><strong style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;">به لام یادی تو وه ک هه وری ره نگی له ئاسمانی ژیانم هه لئه فرین و زامه کانم له بیر ده به نه وه …من تیناگه م یادی تو تاله به لام ره نگی به ژیانم بخشیوه و تاریکی به ره نگی یادی تو جوانه ….</span></strong></span></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.5em; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 21px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><span style="box-sizing: inherit;"><strong style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;">ترجمه</span></strong></span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><strong style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;">من نمیفهمم</span></strong></span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><strong style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;">زخمهای زندگیم خیلی تاریکند</span></strong></span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><strong style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;">اما</span></strong></span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><strong style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;">یاد تو مثل ابری رنگی بر آسمان زندگیم پرواز و کاری میکنند که زخمهایم را فراموش کنم</span></strong></span><br style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><strong style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;">من نمیفهمم یاد تو گرچه تلخ است ولی به زندگیم رنگ بخشیده اند و تاریکی زندگیم با یاد تو زیباست ………</span></strong></span></font></p></div>